รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบn-net สนามสอบโรงเรียนนราธิวาส

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal National Education Test : N-NET) ณ สนามสอบโรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
มีนักศึกษา เข้าสอบทั้ง 3 ระดับ รวม 225 คน ซึ่งภาพรวมของสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย เข้าสอบเพื่อจบระดับการศึกษา 2,095 คน แบ่งออกเป็น 13 สนามสอบ ทั้งนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มีจำนวนนักศึกษา ทั้งสิ้นประมาณ 14,500 คน