จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดวัดออเงิน และคลองหนองควายหาย เขตสายไหม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทย มีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

โดยวันที่ (11 ต.ค.64) เวลา 08.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดวัดอยู่ดีบำรุงธรรม (วัดออเงิน) และคลองหนองควายหาย เขตสายไหม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค.64 ณ บริเวณโดมวัดอยู่ดีบำรุงธรรม (วัดออเงิน) ถนนเพิ่มสิน เขตสายไหม โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรเขตสายไหม สถานีตำรวจนครบาลสายไหม และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัดอยู่ดีบำรุงธรรม (วัดออเงิน) เพื่อให้ศาสนสถานมีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม และจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช เก็บผักตบชวา เทน้ำหมักชีวภาพลงคลองหนองควายหาย เริ่มตั้งแต่ถนนเพิ่มสิน ถึงถนนสุขาภิบาล 5 ระยะทาง 600 ม. เพื่อปรับสภาพน้ำให้ใสสะอาด เปิดทางน้ำไหล เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนริมฝั่งคลองให้ดียิ่งขึ้น