กรมควบคุมโรค รณรงค์รวมพลังสู้ฝุ่น PM 2.5 พร้อมประกาศ 3 นโยบายสำคัญของกรมควบคุมโรค ในการเป็นส่วนหนึ่งของการลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์รวมพลังสู้ฝุ่น PM 2.5 โดยมาตรการ “ตรวจสภาพรถ  งดปล่อยควันดำ” พร้อมประกาศ 3 นโยบายสำคัญของกรมควบคุมโรค ในการเป็นส่วนหนึ่งของการลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ในอากาศ  เน้นลดการใช้รถยนต์ และการหมั่นตรวจสอบสภาพรถ

วันที่ (28 มกราคม 2562) ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค  มอบหมายให้นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการรณรงค์รวมพลังสู้ฝุ่น PM 2.5  และประกาศ 3 นโยบายสำคัญของกรมควบคุมโรค ในการเป็นส่วนหนึ่งของการลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมนำสื่อมวลชนร่วมตรวจสภาพรถของผู้บริหาร และรถยนต์ราชการ เพื่อลดควันดำ

นายแพทย์ขจรศักดิ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ในช่วงนี้ที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จนอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ นั้น  พบว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กดังกล่าว ส่วนใหญ่เกิดจากไอเสียรถ โดยเฉพาะรถขนาดใหญ่ที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง นอกจากนั้น เครื่องยนต์บางประเภท เมื่อมีอายุการใช้งานนาน ก็อาจก่อให้เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ จนเกิดควันดำขึ้น นำไปสู่การเพิ่มความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศด้วย  จากปัญหาดังกล่าว ทางรัฐบาลโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและกรุงเทพมหานคร ได้เสนอมาตรการหลากหลายเพื่อลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ โดยเฉพาะการลดฝุ่นจากแหล่งกำเนิด ได้แก่ การเปลี่ยนชนิดน้ำมัน หรือเปลี่ยนเครื่องยนต์ ให้การเผาไหม้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงการกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ได้แก่ การจำกัดพื้นที่และเวลาวิ่งของรถบรรทุกขนาดใหญ่ การตรวจจับควันดำ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีการดำเนินการอย่างจริงจังภายในหน่วยงาน และร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในทุกพื้นที่  ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคมีมาตรการตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุงยานพาหนะทุกคันของหน่วยงานทุกปีงบประมาณ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และในปีงบประมาณ 2562 นี้ ผลการตรวจสอบ (เดือนกันยายน–ธันวาคม 2561) พบว่ามียานพาหนะของกรมควบคุมโรคที่มีควันดำเกินมาตรฐาน 11 คัน จากยานพาหนะที่ส่งเข้ารับการตรวจสอบสภาพ จำนวน 100 คัน และได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้มาตรฐานต่อไป

นายแพทย์ขจรศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการ “คืน” อากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  กรมควบคุมโรค จึงขอเป็นส่วนหนึ่งของการลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ในอากาศ ด้วยการประกาศ 3 นโยบายสำคัญ ดังต่อไปนี้

1.สนับสนุนให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางมาทำงานด้วยการเดิน ปั่นจักรยาน ใช้รถสาธารณะ หรือนั่งรถร่วมทาง (car pool)

2.รณรงค์ให้มีการตรวจสอบควันดำรถยนต์ส่วนตัวของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ เพื่อลดการปล่อยควันดำ ก่อนหน้าที่จะเกิดสภาพอากาศปิดช่วง 3 เดือนแรกของปี

3.จำกัดเส้นทางและระยะเวลาวิ่งบนท้องถนน สำหรับยานพาหนะของกรมควบคุมโรค หรือรถยนต์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ ที่ตรวจพบว่าปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐาน  ในวันที่ความเข้มข้นของฝุ่นละออกขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน  (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ ระดับสีส้มขึ้นไป)

นอกจากนี้ กรมควบคุมโรค ได้ขอความร่วมมือจากสำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมดำเนินการตรวจสภาพรถของผู้บริหาร และรถยนต์ราชการ เพื่อลดควันดำ  รวมถึงมีการสาธิตวิธีใช้และให้ความรู้เกี่ยวกับหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5  ซึ่งกิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้ จะเป็นการจุดพลังให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรคทุกคน หันมาใส่ใจการลดฝุ่นดังกล่าวด้วยการลดการใช้รถยนต์ และการหมั่นตรวจสอบสภาพรถยนต์ เพื่อก้าวผ่านวิกฤติปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างยั่งยืน  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

*******************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม /

สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค