กรมพัฒน์ฯ ตั้งใจจัดสัมมนา ปลูก “ไม้ยืนต้น” เพิ่มมูลค่าหลักประกันทางธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมจัดสัมมนาหัวข้อ “ปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มมูลค่าหลักประกันทางธุรกิจ” ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องทิพวรรณ ชั้น L โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานพันธมิตรหอบความรู้ นำประสบการณ์มาถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับฟัง พร้อมเปิดให้สำรองที่นั่งแล้วตั้งแต่วันนี้ ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายจำนวน 200 คน

                   นายวุฒิไกร  ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า นับตั้งแต่กระทรวงพาณิชย์ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ. 2561 กำหนดให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืมเงินได้ พร้อมช่วยส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการออม และการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนใช้ที่ดินให้เกิดความคุ้มค่าโดยปลูกไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ประเทศไทยอีกทางหนึ่ง

ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมมือกับ กรมป่าไม้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จัดสัมมนาหัวข้อ “ไม้ยืนต้นมูลค่าสูงทรัพย์ชนิดใหม่ของหลักประกันทางธุรกิจ” เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนที่มีความประสงค์นำต้นไม้มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืมเงินหรือการขอสินเชื่อ โดยจัดในส่วนภูมิภาคไปแล้ว 4 ครั้ง ที่จังหวัดขอนแก่น, ตราด, กระบี่ และ พิษณุโลก ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้สนใจในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง  โดยกรมฯ เตรียมจัดสัมมนาเรื่อง “ปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มมูลค่าหลักประกันทางธุรกิจ” ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ. นนทบุรี เป้าหมาย 200 ราย โดยกรมฯ ได้เชิญวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานพันธมิตรที่พร้อมใจกันหอบความรู้ และนำมาประสบการณ์  มาถ่ายทอดผ่านหัวข้อการสัมมนา ประกอบด้วย 1) การขับเคลื่อนชุมชนไม้มีค่า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้มีค่า  ทางเศรษฐกิจ รู้จักเลือกชนิดไม้ที่ควรปลูกในแต่ละพื้นที่จังหวัดอย่างเหมาะสม รวมทั้งแนะวิธีประเมินมูลค่าต้นไม้ด้วยตนเอง   แบบง่ายๆ  โดยนางจุฬารัตน์  นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  2) แลกเปลี่ยนมุมมองการปลูกไม้ยืนต้น และการปลูกป่า โดยนายธวัชชัย  กุณวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากเครือข่ายชุมชนจังหวัดสกลนคร  3) ประโยชน์จากการปลูกไม้เศรษฐกิจ สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องคาร์บอนเครดิต ตลาดคาร์บอน และ    ปลูกไม้ยืนต้นช่วยสร้างคาร์บอนเครดิตได้อย่างไร โดยนายอภิสิทธิ์ เสนาวงค์ นักวิชาการชำนาญการจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ 4) ปลดล็อค “ไม้ยืนต้น” ตัดได้ไม่ผิดกฎหมาย  เพื่อสร้างความเข้าใจในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่า และระบบการจัดเก็บข้อมูลการปลูกต้นไม้ หรือ e-Tree โดยนายจุมพฏ  ชอบธรรม ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมป่าไม้

                   อธิบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า “การสัมมนาในครั้งนี้ กรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมรับฟังจะได้เติมเต็มความรู้ใหม่ๆ พร้อมเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเล็งเห็นโอกาสในการหาแหล่งเงินทุนได้อย่างถูกต้อง ไม่หันไปพึ่งหนี้นอกระบบ และนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดทางธุรกิจของตนเองได้อย่างยั่งยืน ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ตั้งแต่วันนี้ ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายจำนวน 200 ที่นั่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5048”   

****************************************

ที่มา : กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า