ประเพณีถือศีลกินเจกระบี่ 6-14 ตุลาคม 2564

สถานการณ์เปลี่ยนแต่ศรัทธายังเหนียวแน่น…..ร่วมสืบสานงานประเพณีถือศีลกินเจกระบี่…ตามวิถี New Normal สักครั้งในชีวิตชำระร่างกายและจิตใจให้สะอาด….ยึดมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด …รับรองเจปีนี้ได้มากกว่า Clean.. #อิ่มบุญอุ่นใจไปกระบี่

Krabi Vegetarian Festival 6th – 14th October 2021  Despite changing times, vegetarian rituals continue. Come celebrate Krabi vegetarian festival in the new normal and cleanse your body and soul.
Covid-19 prevention measures will be strictly followed. What a better way to enjoy delicious “clean” foods and gain merit for yourself and your family than with this festival!