รวมพลังจิตอาสาปรับภูมิทัศน์พัฒนาคลองเปรมประชากร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทย มีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

โดยวันที่ (6 ต.ค.64) เวลา 09.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์พัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่เขตจตุจักร เขตหลักสี่ และเขตดอนเมือง โดยมี นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตดอนเมือง และจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ณ ชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักร สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร ตรวจเยี่ยมจุดเช็คอินชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักร เทน้ำจุลินทรีย์ลงคลองเปรมประชากร ลงเรือตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ตรวจระดับน้ำของคลองเปรมประชากร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมชุมชนริมคลองเปรมประชากร รวมถึงประชาสัมพันธ์ รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงคลองเปรมประชากร และกิจกรรมจัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากร จากนั้นตรวจเยี่ยมจุดเช็คอินชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว เขตหลักสี่ ฉีดน้ำจุลินทรีย์บริเวณสะพานข้ามคลองหลังวัดหลักสี่ ร่วมกิจกรรมสตรีทอาร์ท ทาสีกำแพง บริเวณตรอกชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 เขตหลักสี่ กิจกรรมปลูกตันไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร ตรวจเยี่ยมจุดเช็คอินท่าคลองบ้านใหม่สะพานเปรมประชา เขตดอนเมือง เทน้ำจุลินทรีย์ลงคลองเปรมประชากร เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำ คืนคลองสวยน้ำใส ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนริมฝั่งคลองให้ดียิ่งขึ้น