บอร์ด คปภ. เห็นชอบ ชนะพล มหาวงศ์ เป็นรองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 คณะกรรมการ คปภ.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานฯเสนอให้นายชนะพล มหาวงษ์ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง โดยคำสั่งแต่งตั้งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายชนะพลฯเคยดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และผู้ช่วยเลขาธิการ สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาคก่อนที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์