“บิ๊กอู๋”ลุยมุกดาหาร เตรียมแรงงานคุณภาพ ป้อนเขตเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

รมว.แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เตรียมความพร้อมแรงงานสมรรถนะสูง รองรับการขยายตัวเขตเศรษฐกิจพิเศษลุ่มน้ำโขง แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน สร้างเครือข่ายด้านแรงงานพัฒนาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในกลุ่มประเทศ CLMVT

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมแรงงานสมรรถนะสูงสำหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมือง จ.มุกดาหาร โดยมี นายสุวิทย์  จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงาน โดย รมว.แรงงาน กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนในการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศในกลุ่มประเทศ GMS ให้มีสมรรถนะสูงรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค เป็นการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสถานประกอบการ บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ในภูมิภาคตลอดจนเป็นสร้างเครือข่ายและสัมพันธภาพที่ดีด้านแรงงานในฐานะเมืองคู่แฝดในกลุ่มประเทศ CLMVT

ปพล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วม และสนับสนุนให้เกิดการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง แสดงถึงความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันและเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและประเทศเพื่อนบ้านอย่างแท้จริง

การสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์  อีกทั้งด้านแรงงานคุณภาพ (Super Worker) เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคตลอดจนประเทศเพื่อนบ้าน โดยการเตรียมความพร้อมแรงงานสมรรถนะสูงสำหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ บนเขตเศรษฐกิจพิเศษในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงขึ้น เพื่อสร้างความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศในกลุ่มประเทศ GMS ให้มีสมรรถนะสูงรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสถานประกอบการ บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ในภูมิภาค เพื่อสร้างเครือข่ายและสัมพันธภาพที่ดีด้านแรงงานในฐานะเมืองคู่แฝดในกลุ่มประเทศ  CLMVT อีกด้วย