ปศุสัตว์เข้ม! สั่งลุยตรวจจับห้องเย็นปราบขบวนการลักลอบนำเข้าซากสัตว์

วันที่ (24 มกราคม 2562) ชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายของกรมปศุสัตว์ โดยกองสารวัตรและกักกัน ด่านกักกันสัตว์ใน  กลุ่มด่านที่ 8 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เข้าตรวจค้นห้องเย็นในพื้นที่จังหวัดกระบี่  ทั้งจังหวัด ตามโครงการตรวจสอบห้องเย็นเพื่อปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้าซากสัตว์

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์มีนโยบายเข้มงวดตรวจจับ การลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ (ซากสัตว์) อย่างเคร่งครัด โดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ   ตามโครงการตรวจสอบห้องเย็น เพื่อปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ การนี้ชุดปฏิบัติงานกองสารวัตรและกักกันร่วมกับด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต ด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช  และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ    ห้องเย็นในพื้นที่ ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ พบเนื้อกระบือแช่แข็งลักลอบนำเข้า จำนวน 86 กล่อง น้ำหนักประมาณ 1,720 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 400,000 บาท เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจฯ ทำการยึดของกลางดังกล่าวไว้ทั้งหมด พร้อมดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด และขยายผลการจับกุมเครือข่ายขบวนการลักลอบ นำสินค้าปศุสัตว์ (ซากสัตว์) เข้าราชอาณาจักร ต่อไป โดยแจ้งข้อหาการกระทำความผิด 3 ข้อหา ดังนี้  ข้อหาแรก ฝ่าฝืนมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 กรณีนำซากสัตว์เข้าราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ต้องระวางโทษตามมาตรา 68 จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ข้อหาที่ 2  ฝ่าฝืนมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 กรณีนำซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจำท้องที่ต้นทาง ต้องระวางโทษตามมาตรา 71 จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  และข้อหาที่ 3 ฝ่าฝืนมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 กรณี  ทำการค้าซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ต้องระวางโทษตามมาตรา 66 จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์มีความตระหนักถึงการป้องกันเชื้อโรคระบาดสัตว์จากต่างประเทศ ซึ่งอาจติดมากับสินค้าปศุสัตว์ (ซากสัตว์) ที่เป็นพาหะของโรคระบาด และมีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชนทั่วไป โดยสินค้าปศุสัตว์ทุกชนิดที่นำมาจำหน่ายต้องได้รับการตรวจรับรองเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งสินค้าปศุสัตว์ (ซากสัตว์) ที่ถูกลักลอบนำเข้าราชอาณาจักรมานั้น อาจมาจากต้นทางที่เป็นแหล่งของโรคระบาดสัตว์ และไม่มีการควบคุมการผลิต รวมถึงไม่ได้รับการตรวจรับรองใดๆ ที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ มีมาตรการเข้มงวดจับกุมการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ (ซากสัตว์) 6 มาตรการ ดังนี้ มาตรการที่ 1 เข้าตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์ทั่วประเทศ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ลักลอบนำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศ และนำมาซุกซ่อนไว้ตามห้องเย็นต่างๆ  มาตรการที่ 2  ขอความร่วมมือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อร่วมมือในการป้องกันการลักลอบนำเข้าซากสัตว์

ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ มาตรการที่ 3 จัดทำเครื่องหมายประจำตัวสำหรับซากสัตว์ที่นำเข้า เพื่อใช้ตรวจสอบซากสัตว์ที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้าดังกล่าวได้ จึงทำให้แยกแยะกับซากสัตว์ที่ลักลอบนำเข้าได้ ซึ่งจะง่ายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  มาตรการที่ 4 ให้ชุดปฏิบัติงานสุนัขดมกลิ่นตรวจสอบการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ในพื้นที่สนามบินทุกแห่ง เพื่อตรวจสอบผู้โดยสารที่นำซากสัตว์เข้าราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมาย ด้วยวิธีการ Hand Carry โดยมีผลการปฏิบัติงานยึด อายัด ซากสัตว์ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (2561) จำนวน 80 ครั้ง คิดเป็นมูลค่า 263,321 บาท และ ปีงบประมาณนี้ (2562) จำนวน 11 ครั้ง คิดเป็นมูลค่า 9,305 บาท  มาตรการที่ 5 จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย โดยหน่วยปฏิบัติการดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและป้องกันการลักลอบนำเข้าเนื้อโค กระบือจากต่างประเทศได้ทั่วราชอาณาจักร  และมาตรการที่ 6  จัดทำแอพพลิเคชั่น DLD 4.0 สำหรับการแจ้งข้อมูลข่าวสารและเป็นช่องทางรับข้อร้องเรียน โดยผู้ที่มีข้อมูลการลักลอบนำเข้า  เนื้อโค กระบือจากต่างประเทศ สามารถแจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าวมายังกรมปศุสัตว์เพื่อดำเนินการต่อไป โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมา (2561) มีการจับกุมผู้กระทำความผิด 118 ครั้ง ดำเนินคดี  38 คดี มูลค่า  ของกลาง 4,976,631 บาท และปีงบประมาณนี้ (2562) มีการจับกุมผู้กระทำความผิด 30 ครั้ง ดำเนินคดีทั้ง 17 คดี มูลค่าของกลาง 6,848,951 บาท

นายสัตวแพทย์สรวิศ  กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอให้ทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์ โปรดส่งข้อมูลมาที่กรมปศุสัตว์ ผ่านแอพพลิเคชั่น “DLD 4.0” ในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งกรมฯ เปิดไว้รับเรื่องร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายต่างๆ โดยจะได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดและจริงจังต่อไป

—————————–

ข้อมูล/ ข่าว : ฝ่ายสารวัตร กองสารวัตรและกักกัน