ประกันสังคม แจงกรณีจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรย้อนหลัง

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับเพิ่ม  เงินสงเคราะห์บุตรจากเดิม 400 บาท เป็น 600 บาท ให้กับผู้ประกันตนที่มีบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ตามกฎกระทรวง เรื่อง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2561 เมื่อ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561 โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินในส่วน ที่ปรับเพิ่มขึ้นย้อนหลังจำนวน 200 บาท ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2561  ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 พร้อมกับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนธันวาคม 2561 อีก 600 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินกรณีสงเคราะห์บุตรนั้น ผู้ประกันตนจะได้รับตามสิทธิตามเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด คือ ผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบครบ 12 เดือนภายในระยะเวลา 36 เดือน   หรือคงสภาพความเป็นผู้ประกันตนอยู่ รวมถึงบุตรต้องมีอายุแรกเกิดจนถึงช่วงไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ และบุตรยังมีชีวิตอยู่ อย่างไรก็ดี สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์เพื่อให้ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

…………………………………………………………….

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน