อพส. ชี้แจง กรณีการใช้ระบบ KTB Corporate Online ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น

วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชี้แจงกรณีเพจชื่อดัง ได้โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้มีคำสั่งที่ ๑๕๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องมอบหมายบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online เพื่อปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน รับเงิน และนำเงินส่งคลัง ผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงไทย โดยมี นางวราภรณ์ อบมา ลำดับที่ ๑๗๗ เป็นผู้ปฏิบัติงานลำดับที่ ๑ ทั้งที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้มีคำสั่งที่ ๑๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ย้าย นางวราภรณ์ อบมา ไปปฏิบัติราชการที่กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต แล้ว


นางนภาฯ กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้ ๑) กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ซึ่งกำหนดให้ใช้สำหรับหน่วยงานที่มีความพร้อม โดยสามารถใช้งานระบบได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และกำหนดให้ทุกส่วนราชการต้องใช้งานระบบดังกล่าวภายในไม่เกินเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ๒) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งแจ้งข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ Company User Maker และ Company User Authorizer ส่งให้ส่วนกลางเพื่อมอบหมายเป็นผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online

นางนภากล่าวต่อว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีความพร้อมที่จะดำเนินการใช้งานในระบบดังกล่าว จึงเร่งรวบรวมรายชื่อผู้ใช้งานในระบบ Company User Maker และ Company User Authorizer จากหน่วยงานทุกแห่งทั่วประเทศ และมีคำสั่งที่ ๑๕๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องมอบหมายบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online ดังนี้ ๑) Company User Maker ด้านการจ่ายเงิน จำนวน ๑๗๙ ราย ๒) Company User Maker ด้านการรับและนำส่งเงิน จำนวน ๑๗๙ ราย ๓) Company User Authorizer จำนวน ๑๐๔ ราย ทั้งนี้ เป็นคำสั่งมอบหมายบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online รวมทุกแห่งตามบัญชีแนบท้าย ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น พบว่ามีมูลความผิด จึงได้สั่งย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกจากหน่วยงานเพื่อป้องกันการยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงกับผู้อำนวยการศูนย์ฯ และหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม หลังจากย้ายผู้อำนวยการศูนย์ฯ และหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมออกจากพื้นที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโนนสัง ปฏิบัติผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น และได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับมอบหมายเป็น Company User Authorizer จาก นางพวงพยอม จิตรคง และ Company User Maker ด้านการรับและนำส่งเงินจาก นางวราภรณ์ อบมา เป็นข้าราชการรายอื่นเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ นับตั้งแต่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีคำสั่งมอบหมายบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่นยังไม่ได้มีการใช้งานระบบ KTB Corporate Online แต่อย่างใด นางนภากล่าวในตอนท้าย