กศน.ชายแดนใต้ ขับเคลื่อนแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ให้กลับมาเรียนได้ 85%

นายเรวัฒน์ เพชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า ตามที่ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งการให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมอบหมายให้ สำนักงาน กศน.ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ เป็นเลขาในการดำเนินงาน มีหน้าที่ ประสานงาน สำรวจ ค้นหา และแยกสภาพปัญหา โดยแยกประเภทกลุ่มเป้าหมายออกเป็นเด็กพิการ เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กจบการศึกษาภาคบังคับ จากนั้นมอบหมายให้แต่ละสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามช่วยเหลือจัดหาที่เรียน โดย กลุ่มเด็กพิการ ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดดูแล กลุ่มเด็กตกหล่น ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ สช. ดูแล กลุ่มเด็กอออกลางคัน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึก/กศน./สช./สอศ.ในพื้นที่ดูแล สำหรับเด็กจบการศึกษาภาคบังคับที่ไม่เรียนต่อ ให้ กศน.และ สอศ.ดูแลรับช่วงต่อไป

นายเรวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 45,289คน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สามารถให้ความช่วยเหลือได้แล้ว จำนวน 38,501 คน คิดเป็นร้อยละ 85 โดยให้ความช่วยเหลือเด็กพิการได้จำนวน 2,043 คน คิดเป็นร้อยละ 93.20   เด็กออกกลางคัน 12,982 คน  คิดเป็น ร้อยละ 92.91 เด็กปกติที่ไม่ได้เรียน (เด็กตกหล่น) จำนวน  17,348  คน คิดเป็นร้อยละ 76.20 และ เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3) ไม่ได้เรียนต่อ จำนวน 6,128 คน คิดเป็นร้อยละ 96.38สำหรับแนวทางการช่วยเหลือประชากรวัยเรียนที่ยังคงเหลือ กรณีที่ประชากรวัยเรียน อายุไม่เกิน 15 ปี ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดำเนินการติดตามให้มาเข้าเรียนในระบบการศึกษา ถ้าประชากรวัยเรียนไม่ประสงค์เข้าเรียน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทำหนังสือแจ้งไปยังศึกษาธิการจังหวัดติดตามและให้ความช่วยเหลือต่อไป ส่วนกรณีที่ประชากรวัยเรียน อายุ 15 ปี ขึ้นไป ให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบล แนะนำแนวทางการศึกษาต่อในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของแต่ละบุคคล เช่น การศึกษาด้านอาชีพ สังกัดสำนักงานอาชีวะศึกษา หรือการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานในระดับมัธยมปลาย

เครือข่ายสื่อสาร กศน.ปัตตานี / ข่าว