นางไพรวรรณ พลวันเป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒”

วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ  พลวัน) เป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒” ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของกรมกิจการผู้สูงอายุที่ว่า “ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นพลังขับเคลื่อนสังคม” โดยมีประเด็นการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุให้ทุกหน่วยงานช่วยพิจารณาขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ มีการกำหนดเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ   การดำเนินงานของกอง/ศูนย์ แล้วถ่ายทอดลงสู่ กลุ่ม/ฝ่าย และบุคคล (Cascading) ตามลำดับ ดังนี้

๑) การยกระดับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง ๑๒ แห่ง ให้มีมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Learning Center) แก่องค์กรเครือข่าย   ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาเรียนรู้ รูปแบบปฏิบัติที่ดี (Good Practices) และนำไปประยุกต์ใช้

๒) การพัฒนาศักยภาพ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ให้เป็น ศูนย์ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเอง

๓) การยกระดับการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ให้เป็นศูนย์รวมการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ และคนทุกวัยในทุกมิติ ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานเท่า ๆ กัน และขยายผล ศพอส. ให้ครอบคลุมทุกแห่งทั่วประเทศ (๑,๒๗๙ แห่ง)

๔) การปรับตัวเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้ ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์ และทุกช่องทางได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และประหยัด

๕) การจัดทำ ระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่ ศพอส. ทั่วประเทศ (Database) จำแนกประเภท และสภาพปัญหา / ความต้องการ เพื่อนำมาใช้ประกอบการวางแผนดำเนินงาน และเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก โดยมี ผอ.กอง/ผอ.กลุ่ม/ผอ.ศูนย์ฯ ข้าราชการในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ โรมแรมเอ็ม ทู เดอ บางกอก กรุงเทพ