พพ.โชว์ผลการศึกษาและร่างคู่มือแนวทางปฏิบัติการรื้อถอน แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า  เมื่อเร็วๆนี้ พพ. ได้จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและร่างคู่มือแนวทางปฏิบัติการรื้อถอน แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย โครงการศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ในการบริหารจัดการกากขยะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทย จัดขึ้นโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับความเป็นมาของการดำเนินโครงการฯดังกล่าว เกิดจากการที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติไปร่วมกันพิจารณาแนวทางการกำจัดกากขยะที่เกิดจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งทางกระทรวงพลังงาน โดย พพ. ได้ให้ความสำคัญ และดำเนินงานโครงการในลักษณะการบูรณการกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของคณะทำงาน ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการเฟสที่ 2 ที่ พพ. ได้ดำเนินการต่อจากเฟสแรก ที่ได้มีการจัดทำร่างนโยบายและคู่มือแนวทางป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและวิธีกำจัดกากขยะที่เกิดจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประเทศไทยไปแล้วนั้น นอกจากนี้โครงการฯ ยังมีการจัดทำฐานข้อมูลและโปรแกรมแผนที่แสดงผลที่ตั้งโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ที่ตั้งของผู้รับกำจัดขยะอิเล็กทรอนิคส์ และศักยภาพเชิงพื้นที่ในการบริหารจัดการกากขยะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อผู้สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป