‘พาณิชย์’ จัดสัมมนา “อนาคตส่งออกไทยกับพลวัตของสงครามการค้า” เตรียมพร้อมรับมือผลกระทบสงครามการค้าสหรัฐฯ – จีน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเรื่อง “อนาคตส่งออกไทยกับพลวัตของสงครามการค้า” ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ เชิญผู้สนใจร่วมฟังกูรูวิเคราะห์สถานการณ์สงครามการค้าสหรัฐฯ – จีน เตรียมพร้อมผู้เกี่ยวข้อง ผู้ส่งออก และผู้ประกอบการไทย รับมือผลกระทบจากสงครามการค้าที่จะเกิดขึ้น

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์การตอบโต้ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจลำดับที่ 1 และ 2 ของโลก และเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทย กรมฯ จึงร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “อนาคตส่งออกไทยกับพลวัตของสงครามการค้า” ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ การสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังมุมมอง ข้อคิดเห็น การวิเคราะห์แนวโน้มสงครามการค้า ผลกระทบและมาตรการรองรับจากผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญของไทย ได้แก่ อาหาร ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เหล็กและอลูมิเนียม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการค้าที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

นางอรมน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จีนเป็นคู่ค้าลำดับที่ 1 และสหรัฐฯ เป็นคู่ค้าลำดับที่ 3 สัดส่วนการส่งออกของไทยไปจีนกับสหรัฐฯ รวมกันประมาณ 1 ใน 4 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทย ทำให้ไทยต้องติดตามสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งความคืบหน้าการหารือระหว่างสหรัฐฯกับจีน เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด แม้ว่าปัจจุบันจีนและสหรัฐฯ ได้เริ่มหารือเพื่อหาข้อยุติการตอบโต้ทางการค้าระหว่างกันแล้ว เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 และการเจรจามีแนวโน้มที่จะส่งผลให้สถานการณ์ดีขึ้น โดยจีนมีท่าทีผ่อนปรนที่จะปรับลดการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ แต่ยังมีประเด็นที่ท้าทายสำหรับจีน โดยเฉพาะการปรับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและการอุดหนุนอุตสาหกรรมของภาครัฐ ซึ่งต้องติดตามผลการหารือระหว่างทั้งสองประเทศอย่างใกล้ชิดต่อไป โดยทั้งสองประเทศมีกำหนดที่จะหารือครั้งต่อไป ในวันที่ 30 มกราคม 2562

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงานสัมมนา “อนาคตส่งออกไทยกับพลวัตของสงครามการค้า”ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-12.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ http://regis.dtn.go.th