“คุ้มครองสิทธิฯ 1ใน4หน่วยงานของประเทศ ประกาศใช้ตารางกำหนดอายุเอกสารราชการ”

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปริ๊นบอลรูม 2-3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปริ๊น พาเลซ กออกรุงเทพมหานคร กรมศิลปากร โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กำหนดจัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.2556 : การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม” โดยมี นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ได้การจัดทำตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารราชการแล้วเสร็จและมีการประกาศใช้จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “เอกสารจดหมายเหตุ : มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ”

นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายยังมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารเอกสารของหน่วยงานรัฐ ตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.2556″ โดยผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และการอภิปรายเรื่อง ” ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารราชการกับการบริหารเอกสารในหน่วยงานของรัฐ” โดย นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ เลขานุการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ ผู้แทนจากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย