กสร. เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยฯ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย 2 ปีครึ่ง-6 ปี ปีการศึกษา 2562 เข้ารับการเลี้ยงดู ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จ.นครปฐม และจ.สมุทรปราการ เริ่มรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร.ร่วมกับมูลนิธิ  สิรินธรราชวิทยาลัย ได้จัดตั้งศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์  ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่ปี 2536 มาจนถึงปัจจุบัน  มีศูนย์เด็กเล็กในความดูแล 2 แห่ง คือ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งสามารถทำงานได้เต็มที่โดยไม่มี  ความกังวลห่วงใยบุตรหลานเนื่องจากเปิดเรียนตลอดไม่มีการปิดภาคเรียน ตลอดจนให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาภาคบังคับต่อไป  ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาความสำเร็จและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้แรงงานส่งบุตรหลานให้เลี้ยงดูเพิ่มมากขึ้น  จนปัจจุบันมีเด็กเล็กอยู่ในความดูแล อายุระหว่าง 2 ปีครึ่ง – 6 ปี จำนวน 1,530 คน แบ่งเป็นศูนย์เด็กเล็กฯ จังหวัดนครปฐม 970 คน จังหวัดสมุทรปราการ 560 คน

นายสมบูรณ์ กล่าวต่อว่า สำหรับในปีการศึกษา 2562 นี้ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย  ในพระราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัยที่อายุครบ 2 ปีครึ่ง ถึง 6 ปี หรือเด็กที่เกิดในปี พ.ศ.2556 – 2559 เข้ารับการเลี้ยงดู โดยสามารถรับใบสมัครได้ที่ศูนย์เด็กเล็กฯ ทั้งจังหวัดนครปฐมและสมุทรปราการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และยื่นใบสมัคร เอกสารพร้อมสัมภาษณ์เด็ก ณ ศูนย์เด็กเล็กฯ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่  4-5 ก.พ.2562 และจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 18-22 ก.พ.2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์   02-248-6684