กฟน. ชูรถยนต์ไฟฟ้า แก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ได้อย่างยั่งยืน

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มุ่งส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาด ปราศจากการปล่อยมลพิษ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 พร้อมจับมือทุกภาคส่วน ขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รองรับความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต

วันที่ (23 มกราคม 2562) นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า กฟน. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความตระหนักและห่วงใยต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ปกคลุมทั่วเขตจำหน่ายของ กฟน. และพื้นที่อื่น ๆ ในต่างจังหวัด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ โดยหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญคือการปล่อยไอเสียจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ โดยปัจจุบัน กฟน. ถือเป็นองค์กรแรก ๆ ในประเทศไทย ที่มีการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในกิจการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ด้วยตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากมอเตอร์ไฟฟ้า แทนการใช้น้ำมันหรือเชื้อเพลิงอื่น ๆ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งจากการปล่อยไอเสีย หรือมลภาวะทางเสียง จึงเป็นยานพาหนะที่สามารถใช้งานไปได้ในทุก ๆ ที่โดยไม่มีการสร้างมลพิษ หรือก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาที่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในบางพื้นที่ของจังหวัดอื่น ๆ กำลังประสบกันอยู่

นอกจากนี้ กฟน. ยังมีการจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ทั้งในที่ทำการของ กฟน. ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 11 สถานี ครอบคลุมทั่วเขตจำหน่ายของ กฟน. ตลอดจนให้การร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ ในการขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อรองรับความต้องการการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ที่กำลังตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “MEA EV” รองรับการใช้งานทั้งระบบ IOS และ Android สำหรับการค้นหาสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งของ กฟน. และของหน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนการจองหัวชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ มีระบบนำทางไปยังสถานีชาร์จพร้อมควบคุมการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าผ่านระบบรีโมทด้วยแอปพลิเคชันทันที การแจ้งข้อมูลประวัติการชาร์จ การคำนวณอัตราการประหยัดพลังงาน รวมถึงฟังก์ชันอื่นๆ ที่จะจัดทำเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกในอนาคต

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร กฟน. กล่าวต่อไปว่า กฟน. พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและช่วยเหลือประชาชนในการลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าทั้งในภาคประชาชน และขนส่งมวลชนในการลดการปล่อยมลพิษได้อย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันประชาชนที่ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า สามารถใช้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า โดยจองผ่านแอปพลิเคชัน MEA EV ที่การไฟฟ้านครหลวงเขตทุกเขตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับนโยบายการสนับสนุนการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า ดังกล่าว ถือเป็นนโยบายที่หลาย ๆ ประเทศให้ความสำคัญ และสามารถแก้ปัญหามลภาวะได้อย่างเป็นรูปธรรม

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living