ชป. เร่งโครงการอ่างเก็บน้ำยะรม เสร็จในปี 63 ขยายเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเบตง จ.ยะลา

กรมชลประทาน เร่งการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำยะรม ปรับแผนก่อสร้างให้แล้วภายในปี 2563 เพื่อการจัดหาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ สนับสนุนท่าอากาศยานเบตง และการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการเพื่อสนับสนุนน้ำสนามบินและการท่องเที่ยวเบตงนั้น กรมชลประทานได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำยะรม และอ่างเก็บน้ำคลองเบตง และรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง โดยได้ปรับแผนงานก่อสร้าง เพื่อเร่งรัดโครงการอ่างเก็บน้ำยะรม ให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 จากเดิมจะแล้วเสร็จในปี 2564 ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 17 จะพิจารณาต่อแนวท่อส่งน้ำดิบไปยังสระเก็บน้ำสำรองของสนามบินเบตง ในส่วนอ่างเก็บน้ำคลองเบตง จะเร่งดำเนินการสำรวจเพื่อให้ทราบขอบเขตน้ำท่วมที่ชัดเจนต่อไป

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำยะรม มีความจุสูงสุดที่ 9.130 ล้าน ลบ.ม. เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่ชลประทานผ่านทางท่อส่งน้ำ ประมาณ 3500 ไร่ และช่วยรักษาระบบนิเวศด้านท้ายน้ำ อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ตำบลยะรม และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนสนับสนุนสนามบินเบตง

นอกจากนี้ กรมชลประทานและเทศบาลเมืองเบตงและอำเภอเบตง ได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน เพื่อบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำยะรมและคลองเบตง ที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จให้เพียงพอกับทุกกิจกรรม และมีน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ รวมทั้งแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่เกิดจากชุมชนในเขตเมือง และรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มมากขึ้นและมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นในอนาคต

*************************************

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์