เปิดแล้ว “สวนวิภาภิรมย์” สวนสาธารณะแห่งใหม่ในพื้นที่เขตจตุจักร นำร่องโครงการ GREEN BANGKOK 2030

วันที่24 ก.ย. 64  เวลา 08.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมสวนสาธารณะ “สวนวิภาภิรมย์” ณ ซอยวิภาวดีรังสิต 18 แยก 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร และปลูกต้นราชพฤกษ์ในบริเวณสวนฯ จากนั้นปลัดกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชม STREET ART คลองเปรมประชากร บริเวณชุมชนประชาร่วมใจ 2 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาพื้นที่บริเวณคลองเปรมประชากร โดยมี นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้อำนวยการเขตจตุจักร ผู้บริหารสำนักงานเขตจตุจักร ผู้แทนภาคีเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมคณะ

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่กรุงเทพมหานคร ได้เริ่มต้นดำเนินการโครงการ GREEN BANGKOK 2030 มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ โดยการผนึกกำลังความร่วมมือจากหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาชน ซึ่ง “สวนวิภาภิรมย์” ถือเป็นสวนนำร่องแห่งหนึ่งที่อยู่ในโครงการ GREEN BANGKOK 2030 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการประชาชนในวันนี้ กรุงเทพมหานครได้รับมอบจากกรมธนารักษ์ โดยเป็นพื้นที่ขนาด 2 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณซอยวิภาวดี 18 แยก 3 เพื่อให้กรุงเทพมหานครดำเนินการจัดสร้างสวนสาธารณะ ทั้งนี้ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ภาคธุรกิจในพื้นที่ ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อน ให้การสนับสนุน และเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการแสดงความคิดเห็น ออกแบบการใช้พื้นที่ จนทำให้การจัดสร้าง “สวนวิภาภิรมย์” สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เพราะมีสวนสาธารณะเพื่อออกกำลังกายเพิ่มขึ้น ทำให้สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจที่แข็งแรงซึ่งจะทำให้อัตราการเจ็บป่วยของประชาชนลดน้อยลง รวมถึงยังเป็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่รกร้าง สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ตามที่กรุงเทพมหานครได้ตั้งเป้าหมายโครงการ GREEN BANGKOK 2030 ไว้ในปี พ.ศ. 2575 ขณะนี้เหลือเวลาดำเนินการอีก 9 ปี ซึ่งการทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้สำเร็จ ต้องได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนด้วยดี ซึ่งสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่รกร้าง พื้นที่ด้านหน้าหรือด้านข้างอาคาร สามารถสร้างให้เป็นพื้นที่สีเขียวได้ทั้งหมด รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย สถานที่พักผ่อน และสถานที่ที่ครอบครัวสามารถมาทำกิจกรรมร่วมกันได้ด้วย ซึ่งภาคเอกชนและประชาชนถือว่ามีส่วนสำคัญในการให้การสนับสนุนกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งยังคงต้องผลักดันและเดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องต่อไป

สำหรับ Street Art คลองเปรมประชากร บริเวณชุมชนประชาร่วมใจ 2 นั้น กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ตลอดจนกระตุ้นจิตสำนึกการรักษาคูคลอง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคูคลองจากทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ซึ่งคลองเปรมประชากร เป็นคลองที่อยู่ในพื้นที่เขตจตุจักร ได้มีการกำหนปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้น ประกอบกับคลองเปรมประชากร เป็นคลองที่อยู่ในพื้นที่และมีชุมชนประชาร่วมใจ 2 ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านมั่นคงเรียบร้อยแล้วสามารถพัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เขตจึงได้จัดให้มีการประกวดภาพวาดแนว Street Art ภายใต้ชื่อ “คลองเปรมประชากร ณ จตุจักร” เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท โดยดำเนินการตามโครงการ U2T ภายใต้การกำกับดูแลของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานเขตจตุจักร และชุมชนประชาร่วมใจ 2 โดยได้รับการอนุเคราะห์กำแพงบ้านจากคุณพงษ์ชัย ฐิติวรรณ ซึ่งได้ดำเนินการประกวดและมีผู้ชนะการประกวด จำนวน 6 ทีม และผู้ชนะการประกวดได้เข้าพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานภาพวาดระบายสีริมกำแพงตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้พร้อมเปิดให้ประชาชนได้เยี่ยมชมและเช็คอินแล้ว
———————————