แรงงานนอกระบบยอมรับประกันสังคม แห่สมัครมาตรา 40 แล้ว 2.8 ล้านคน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงแผนการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงแรงงานโดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในเรื่องการเร่งผลักดันให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ผู้ขับขี่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอย หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ ว่า ขณะนี้มีแรงงานนอกระบบสมัครเข้าสู่ระบบประกันสังคมถึง 2,858,534 คน(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค.62)ซึ่งจำนวนแรงงานนอกระบบที่สูงเช่นนี้ แสดงให้เห็นถึงการยอมรับ และความสำคัญในการให้ความคุ้มครองด้านสิทธิประโยชน์ที่แรงงานนอกระบบจะได้รับเมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนภาคอิสระมาตรา 40 ทั้งนี้ ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงแรงงานที่มุ่งมั่นในการดูแลแรงงานนอกระบบภายใต้กลไกประชารัฐ ที่พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนเพื่อให้ภาคแรงงาน ทุกกลุ่มอาชีพ และคนไทยทุกคนมีหลักประกันถ้วนหน้า สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการขยายความคุ้มครองไปยังแรงงานนอกระบบที่สนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวก็สมัครได้ และการจ่ายเงินสมทบก็มีความสะดวกสบาย จ่ายได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป รวมทั้งที่ทำการไปรษณีย์ ตู้เติมเงิน ที่กระจายไปตามหมู่บ้าน ตำบลทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนในการเข้าถึงบริการของสำนักงานประกันสังคมได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง

—————————————————-

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน