อยุธยา- สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจแก่ รพ.เสนา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลเสนา จำนวน 5 เครื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ที่ห้องบุษราคัม โรงพยาบาลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลเสนา เป็นเครื่องช่วยหายใจขนาดกลาง จำนวน 5 เครื่อง ซึ่งเครื่องรุ่นนี้สามารถปรับให้เป็นได้ ทั้งเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน pressure-volume controlled ปรับเป็นเครื่องhigh flow oxygen-CPAP mode ช่วยให้oxygenและถ่างขยายทางเดินหายใจใช้ได้กับทั้ง oxygen pipe lineและ oxygen แบบถัง จึงสามารถ mobileไปกับรถพยาบาลได้ด้วยให้แก่ โรงพยาบาลเสนา เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแล รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยมี นาย วัฒน์ชัย จรูณวรรธนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา ตัวแทนรับพระราชทานในวันนี้

สำหรับโรงพยาบาลเสนาเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เป็นแม่ข่ายของโรงพยาบาลชุมชน ทั้ง 16 อำเภอ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับผู้ป่วยทั่วไป โรงพยาบาลเสนาในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ รับผู้ป่วยทั้งสีแดง สีเหลือง ทั้งในพื้นที่อำเภอเสนาและอำเภอข้างเคียง เข้าทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีบุคลากรทางการแพทย รวม 600 คน แบ่งเป็นแพทย์ จำนวน 50 คน มีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยทั้งหมด 128 เตียง หลังจากไดัรับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจในวันนี้ได้นำไปใช้ทันทีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก