📣📣จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้านและกิจกรรมของผู้นำกลุ่ม/องค์กร เครือข่ายชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ในกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” CDD Day Phichit 2021 โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 จังหวัดพิจิตร

ในการนี้ นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงานผลการดำเนินงานฯ โดยมีนายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม ปลัดจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และผู้แทนองค์กรภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
สำหรับพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน CD Day Phichit 2021” มีผู้เข้ารับรางวัล ดังนี้

1.รางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านวัดหงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

2.รางวัลโล่รางวัลสิงห์ทองและเข็มเชิดชูเกียรติ จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

– ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด (ผู้นำ อช.ชาย) ได้แก่ นายชนะชัยย์ โพธิ์ศรี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม

– นางนิภาวรรณ ศรีนาราง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง

– กลุ่ม/องค์กรแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหอไกร หมู่ที่ 4 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก

– ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนดีเด่น (ศอช.ต) ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

– ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด ได้แก่ นางลำดวน ธรรมวงษ์ หมู่ที่ 10 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร

โดยกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้นำ กลุ่มองค์กร และเครือข่ายงานพัฒนาชุมชนดีเด่นได้เกิดความภาคภูมิใจอย่างสูงสุด ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน