พจ.อุบลฯ ติวเข้ม! ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการประเมินผลทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00  น. ณ โรงแรมรีเจ้นท์ พาเลซ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี พบปะผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการประเมินผลทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงแรมรีเจ้นท์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุบลราชธานีให้มีการบริหารกองทุนที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ จากทั้ง 25 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รวมจำนวน 40 คน การดำเนินโครงการดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด  โอกาสนี้ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เน้นย้ำผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ในประเด็นดังนี้ 1)ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน โดยให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ถูกต้องตรงกันระหว่างจังหวัดและอำเภอ 2)ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ ให้ลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 5 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้ 3)ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4) ซึ่งจังหวัดจะต้องส่งเอกสารให้กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน 4)ติดตามการดำเนินการหนี้ที่จะขาดอายุความในปี พ.ศ. 2564-2565 เพื่อดำเนินการบริหารจัดการหนี้ต่อไป