ก.แรงงาน มอบวุฒิบัตรหลักสูตร นปปร.4 สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน สร้างต้นแบบองค์กรสุขภาวะ ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน สู่ความยั่งยืน

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตร “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน รุ่นที่ 4” (นปปร.4) ณ ประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงาน โดยมี นายพงศ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. นายฐาปบุตร ชมเสวี นายกสมาคมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน นายอาทิตย์ อิสโม ประธานบริหารโครงการ “สร้างต้นแบบองค์กรสุขภาวะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน สู่ความยั่งยืน (Healthy and Safety to be Decent Work)” เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

โดย นายสุทธิ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร“ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน รุ่นที่ 4 (นปปร.4)” ภายใต้โครงการ “สร้างต้นแบบองค์กรสุขภาวะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน สู่ความยั่งยืน (Healthy and Safety to be Decent Work)” ที่เข้ารับวุฒิบัตรในวันนี้ทุกท่าน รัฐบาลให้ความสำคัญกับการวางรากฐานของประเทศชาติ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นทิศทางในการทำงาน ดังนั้น งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกระทรวงแรงงานจะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง การอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน รุ่นที่ 4 (นปปร.4) ที่มีผู้เข้าอบรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นายจ้าง ลูกจ้าง นักวิชาการ จึงเหมาะกับสถานการณ์ที่กระทรวงให้ความสำคัญกับการร่วมคิดร่วมทำตามระบบทวิภาคี ไตรภาคี และพหุภาคี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหลักการที่สำคัญของการบริหารงานสมัยใหม่ที่ต้องการผู้นำที่มีกระบวนทัศน์ใหม่ เข้าใจคน เข้าใจสถานการณ์โลกอย่างรอบด้าน มีความรู้ และทักษะใหม่ ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานในวงการแรงงานที่ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งภาวะผู้นำใหม่ที่พร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง Change Agent ที่กล้าคิด กล้าทำ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ที่จะสร้างงานที่มีคุณค่า คนทำงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

นายสุทธิ กล่าวต่อว่า การอบรมครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การอบรมที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในพื้นที่ โดยสถานประกอบการให้ความร่วมมือสมัครใจเป็นองค์กรต้นแบบ มีการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมกันแก้ปัญหาในระหว่างปฏิบัติกิจกรรม ถือเป็นนวัตกรรมหนึ่งของการอบรม ซึ่งการอบรมจะไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ได้เลย ถ้าหากผู้ผ่านการอบรมมิได้นำไปปฏิบัติใช้และดำเนินการต่อเนื่อง จึงขอฝากทุกท่านให้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดในฐานะนักบริหารงาน และนักปฏิบัติการที่ต้องจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เป็นผู้กำกับ ดูแล ส่งเสริมสนับสนุนให้คนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลดีต่อวงการแรงงาน และยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ตลอดจนเป็นการสร้างสวัสดิการที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กร
“กระทรวงแรงงาน ขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน มหาวิทยาลัยบูรพา กัลยาณมิตร คณะวิทยากร และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงานในครั้งนี้ขึ้น โดยเฉพาะ สสส. ผู้สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทำงาน ถือเป็นภาคีเครือข่ายระดับมันสมองที่จะส่งเสริมการสร้างสุขภาวะในองค์กรให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยกันสร้างต้นแบบองค์กรสุขภาวะที่เป็นรูปธรรมและเป็นนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง” นายสุทธิ กล่าวในท้ายสุด