ส.ป.ก. ไฟเขียว งบกองทุนปี ๖๕ พัฒนาเกษตรยั่งยืน

วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมทางไกล Application: Zoom ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ห้องประชุมจำลอง อัตนโถ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ และห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาอนุญาตการใช้ประโยชน์และอนุมัติงบประมาณกองทุนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงินรวมกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า “สำหรับโครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจาก คปก. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ มีมูลค่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบไปด้วย โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน คือ โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน โครงการศูนย์บริการประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการจัดที่ดินชุมชนแปลงที่อยู่อาศัยของเกษตรกร โครงการสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network และโครงการเพื่อการดำเนินงานในการดูแลและพัฒนาเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการอนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้มีศักยภาพเพื่อเกษตรกรรมสูงสุด ซึ่งการใช้จ่ายเงินกองทุนดังกล่าว เป็นการใช้ตามแผนการใช้จ่ายโครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วน และเป็นภารกิจของ ส.ป.ก. โดยตรงแต่ไม่ได้รับเงินงบประมาณ”นอกจากนี้ คปก. ได้อนุมัติการใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินกว่า๑๐ แห่ง เพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในการยกระดับคุณภาพชีวิตและอำนวยความสะดวกเกษตรกร อาทิ การอนุญาตให้ใช้ที่ดินของส่วนราชการเพื่อจัดตั้งโรงเรียนมัธยม ศาสนสถาน สำนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนก๊าซแอลพีจีในครัวเรือน

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวเสริมว่า “การอนุมัติโครงการและการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยเฉพาะในโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ระบบ
วนเกษตร และการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่จะช่วยต่อยอดและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นไปตามอีกภารกิจหลักของ ส.ป.ก. ที่ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ให้มีความเหมาะสมกับการอยู่อาศัยโดยสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่รัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานและรัชกาลที่ ๑๐ทรงสืบสานและต่อยอด”