ก.แรงงาน เปิดโครงการ Healthy Canteen ส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร เป็นต้นแบบองค์กรสุขภาวะ

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Healthy Canteen กระทรวงแรงงาน โครงการ สร้างต้นแบบองค์กรสุขภาวะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานสู่ความยั่งยืน โดยมี นายบัญญัติ เลื่อนแป้น ผู้ประสานงานโครงการ Healthy Canteen กระทรวงแรงงาน กล่าวรายงาน นายฐาปบุตร ชมเสวี นายกสมาคมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน นายอาทิตย์ อิสโม ประธานบริหารโครงการ “สร้างต้นแบบองค์กรสุขภาวะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน สู่ความยั่งยืน (Healthy and Safety to be Decent Work)” พร้อมด้วยผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน รุ่นที่ 4 (นปปร.4) เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณโรงอาหารกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน โดย นายบัญญัติ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้รับงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อจัดทำโครงการสร้างต้นแบบองค์กรสุขภาวะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน สู่ความยั่งยืน โดยให้แต่ละหน่วยงานภายในกระทรวง จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอให้คณะทำงานฯ พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ และดำเนินการ โดยให้แต่ละโครงการมุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์กรมีสุขภาวะที่ดี ตามหลักเกณฑ์ของเครื่องมือตรวจวัดความสุข Happinomiter เช่น การมีความสุข ด้านสุขภาพที่ดี มีจิตใจดี มีหน้าที่การงานที่ดีมีครอบครัวที่ดี มีฐานะการเงินที่ดี มีสถานที่ทำงานที่ดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกถูกสุขลักษณะ มีการป้องกันการเกิดโรคภัยเจ็บต่าง ๆ รวมทั้งการป้องกันโรคโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ด้วย
นายบัญญัติ กล่าวต่อว่า โครงการ Healthy Canteen ดำเนินการโดยสำนักปลัดกระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับพัฒนาห้องอาหารให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ประกันคุณภาพของอาหารภายในกระทรวงแรงงาน ลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายและโรคภัยไข้เจ็บ ที่มีสาเหตุอันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัยของผู้ใช้บริการโรงอาหารกระทรวงแรงงาน เพิ่มพูนความรู้ของผู้ประกอบการรวมทั้งให้ผู้ประกอบการมีความตระหนักถึงคุณภาพ ความสะอาด และความคุ้มค่าของราคา และเพื่อให้ผู้มาใช้บริการมีสถานที่รับประทานอาหารที่สะดวก สะอาด ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ และมีความคุ้มค่าของราคา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน และประชาชนโดยทั่วไป

โครงการนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 1 กระทรวงแรงงาน ให้ถูกสุขลักษณะ จัดตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐาน กำกับ ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอาหาร โดยการจัดประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐาน ประสาน กรมอนามัยเพื่อให้มาตรวจวัดให้ศูนย์อาหารเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงอาหารคุณภาพที่มีความสะอาด ปลอดภัย ในส่วนด้านสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวง เกี่ยวกับสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร กำหนดให้มีเมนูชูสุขภาพ มีร้านจำหน่ายผลไม้สดให้ผู้ประกอบการลดปริมาณน้ำตาลในอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ มีป้ายบอกปริมาณโซเดียมและปริมาณน้ำตาล ที่โต๊ะวางเครื่องปรุง มีการติดป้ายบอกพลังงานและสารอาหารต่ออาหาร 1 จาน ในบริเวณศูนย์อาหาร ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โรงอาหาร Healthy Canteen จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้มาใช้บริการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาวะที่ดีขึ้น และจะเป็นการสร้างต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป