สบพ.สัมมนาครูแนะแนวโรงเรียนเครือข่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 รอบแรก Early Recruitment

พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานเปิดการสัมมนาอาจารย์แนะแนวกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย เพื่อรับทราบข้อมูลและหลักเกณฑ์การ รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 รอบ Early Recruitment โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

สำหรับการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ เป็นการพิจารณากลุ่มโรงเรียนที่มีสถิตินักเรียนเข้าศึกษาต่อกับสบพ.มาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้จึงเพิ่มรอบการรับนักศึกษาใหม่ในรอบ Early Recruitment ให้กับอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนในโครงการส่งเสริมการศึกษาต่อใน สบพ.(เครือข่ายอาจารย์แนะแนว) และขอรับการสนับสนุนจากอาจารย์แนะแนวได้นำข้อมูลไปประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่สนใจศึกษาต่อทางด้านการบินได้รับทราบถึงทิศทางและแนวโน้มการปรับตัวของอุตสาหกรรมการบินที่ยังมีความต้องการบุคลากรการบินอย่างต่อเนื่อง หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง

ในปีนี้ สบพ.ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลายหลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน (4 ปี) จัดขึ้นโดยกองวิชาบริหารการบิน ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่ปรับปรุงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้ตรงตามความต้องการของตลาดในอุตสาหกรรมการบิน จึงเป็นทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพด้านการบินที่หลากหลาย ใน 6 วิชาโท ได้แก่

– วิชาโทการจราจรทางอากาศ

– วิชาโทการท่าอากาศยาน

– วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ

– วิชาโทโลจิสติกส์การบิน

– วิชาโทธุรกิจสายการบิน

– วิชาโทการบำรุงรักษาอากาศยาน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (4 ปี) ประกอบด้วย 2 วิชาเอก ได้แก่
– แผนการศึกษาแบบเอก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
– แผนการศึกษาแบบเอกโท วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน-โทนักบินพาณิชย์

หลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน
– วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน ภาคปกติ

การรับสมัครรอบ Early Recruitment นั้น จะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป หลังจากนี้ สบพ. ยังได้เปิดรับสมัครในรอบอื่นๆ เพิ่มเติมอีก 4 รอบ ได้แก่

1. รอบแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2564)

2. รอบโควตา Quota (ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2565)

3. รอบรับตรง (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 29 เมษายน 2565)

4. รอบรับตรงอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2565)

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียด ผ่านทางระบบ INTERNET ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th และ Facebook: catcthailand หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 5741-4 ต่อ 8551, 8221, 8211

นอกจากหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ในปีนี้ สบพ.โดยกองวิชาวิศวกรรมการบิน ได้มีแผนการเปิดหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบินในปีการศึกษา 2565 ด้วยโดยจะเน้นพัฒนาทักษะ และความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมการบิน สามารถต่อยอดประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบินในอนาคต โดยหลักสูตรนี้จะเปิดรับสมัครเฉพาะรอบโควตา และรอบรับตรงเท่านั้น**

ในวันเดียวกันนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์โครงการสานฝันการบิน New Normal ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “เตรียมพร้อมอุตสาหกรรมการบิน สู่ยุค New Normal EP.2” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในด้านอุตสาหกรรมการบิน รับฟังการเสวนาเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมด้านการบินที่กำลังจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน และอนาคต ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้ พร้อมทั้งแนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษการบิน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจศึกษาต่อและประกอบอาชีพด้านการบินอีกด้วย

สำหรับอาจารย์แนะแนวที่ยังไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในรอบนี้ สบพ.เตรียมจัดงานรอบต่อไปในเร็วๆนี้และหากทางโรงเรียนต้องการให้ สบพ.เข้าไปแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียน สามารถติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กรเพื่อลงชื่อเข้าร่วมสัมมนาในรอบต่อไป รวมถึงการไปแนะแนวทั้งในแบบ Onsite และ Online ได้ที่โทร. 022725741-4 ต่อ 8211ได้ในวันและเวลาราชการ