อ.อ.ป. – ปม. – กฟผ. ร่วมลงนามพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนต้นแบบของประเทศไทยในอนาคต

นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 1 รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดชุมชนต้นแบบหวังสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชน ก่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ เป็นการร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) กับกรมป่าไม้ (ปม.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คำแนะนำในด้านการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ถูกต้องตามกฎหมาย ใช้เป็นพื้นที่สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชน ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนต้นแบบ ส่งเสริมเกษตรในพื้นที่เป้าหมายปลูกไม้โตเร็วสำหรับเป็นวัตถุดิบของโรงไฟฟ้าชุมชน สนับสนุนการจัดการเชื้อเพลิงที่เป็นต้นเหตุของการเกิดไฟป่า ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและเกษตรกรให้ดีขึ้น

รษก.ผอ.ออป. กล่าวต่อไปอีกว่า การลงนามความร่วมมือ ในครั้งนี้ อ.อ.ป. จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนบุคลากร และองค์ความรู้ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกไม้โตเร็วพืชพลังงาน และให้การสนับสนุนพื้นที่สำหรับใช้ในการทดลองปลูกไม้โตเร็วพืชพลังงาน เพื่อศึกษาและคัดเลือกสายพันธุ์ไม้โตเร็วพืชพลังงานที่เหมาะสมสำหรับนำมาปลูกในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 ไร่และ/หรือในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาขยายโครงการฯ

รษก.ผอ.อ.อ.ป. ยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่า จากการร่วมมือฯ ในครั้งนี้จะนำร่องก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนเพื่อเป็นโครงการศึกษาวิจัยต้นแบบเชิงธุรกิจโรงไฟฟ้าชุมชน เป็นการบูรณาการแนวคิด ความมั่นคงด้านน้ำ ด้านพลังงาน และด้านอาหาร ตลอดจนเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัยด้านพืชพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสำหรับโรงไฟฟ้าชุมชน และด้านโรงไฟฟ้า เพื่อเป็นต้นแบบการดำเนินงานโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ที่เหมาะสมของประเทศไทยในอนาคตต่อไป