อ.อ.ป มอบหนังสือพรรณไม้โครงการฯ เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสเมื่อคราวประชุมสรุปผลการดำเนินงานในโครงการฯ

อพ.สธ. – อ.อ.ป…เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มอบหนังสือพรรณไม้โครงการฯ เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสเมื่อคราวประชุมสรุปผลการดำเนินงานในโครงการฯ ให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมีนางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 301 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรุงเทพฯ