กรมชลฯ มุ่งสู่ยุคดิจิทัลด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

กรมชลประทาน เดินหน้าพัฒนาและขับเคลื่อนการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานสู่ระบบดิจิทัล ในปี 2565-2567 หวังเพิ่มคุณค่าการให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำชลประทาน

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้ขับเคลื่อนการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกและรวดเร็วในด้านต่างๆ  โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และแผนการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ซึ่งเป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินการในอนาคตของเงินทุนหมุนเวียนฯ โดยมุ่งเน้นการบริหารเงินทุนให้มีความมั่นคง การจัดเก็บค่าน้ำชลประทาน และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ  และสนับสนุนภารกิจของเงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อขับเคลื่อนสู่เงินทุนอัจฉริยะ  เช่น การดำเนินงานจัดทำโครงการขออนุญาตใช้น้ำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ใช้น้ำได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ และได้รับความสะดวกรวดเร็วในการขออนุมัติการใช้น้ำในทางน้ำชลประทาน โครงการปรับปรุงช่องทางการรับชำระเงินค่าชลประทานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินเข้าบัญชีทุนหมุนเวียนให้ผู้รับบริการมีความสะดวกในการชำระเงิน และโครงการพัฒนาทักษะผ่านสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านระบบสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนฯ  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เป็นต้น  ซึ่งจะทำให้การบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เกิดประสิทธิภาพสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข สอดคล้องกับวิสัยทัศน์กรมชลประทาน “องค์กรอัจฉริยะที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการภายในปี 2580”