ก.แรงงาน จับมือเอกชนสร้างกำลังคนด้านหุ่นยนต์รับโลกอนาคต

Featured Video Play Icon

ก.แรงงาน จัด MOU สร้างความร่วมมือเอกชนผลิตกำลังคนด้าน IOT และหุ่นยนต์ ป้อนอุตสาหกรรมการผลิตสู่โลกอนาคต วันที่ 22 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนายกฤษดา อัครพัทธยากุล กรรมการผู้จัดการบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เปิดเผยหลังจากการลงนามความร่วมมือว่า นโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงานโดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มุ่งเน้นพัฒนายกระดับทักษะฝีมือกำลังแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ต้องเร่งพัฒนาเสริมศักยภาพเป็นพิเศษเนื่องจากตลาดแรงงานยังมีความต้องแรงงานในสาขานี้เป็นจำนวนมาก โดยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ต้องการช่างปฏิบัติการและวิศวกรเป็นพิเศษ ซึ่งความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐในครั้งนี้เป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว

นายธวัช เบญจาทิกุล กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา กพร. และบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด ได้ร่วมกันดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) เพื่อการเกษตร ในพื้นที่ 8 จังหวัด มีผู้ผ่านการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 252 คน สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากครั้งที่แล้ว มีแผนจัดฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมรถลำเลียงอัตโนมัติและหุ่นยนต์เคลื่อนที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ประกอบด้วยความรู้พื้นฐาน ความปลอดภัย กฎหมาย ส่วนประกอบ การใช้ซอฟแวร์และระบบปฏิบัติการที่ใช้ในหุ่นยนต์ (Robot Operating System) การบังคับเส้นทางเดินรถลำเลียงอัตโนมัติและหุ่นยนต์เคลื่อนที่ การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเบื้องต้น ระยะเวลาการฝึกอบรม 18 ชั่วโมง หรือ 3 วัน จัดฝึกนำร่องใน 3 จังหวัด ได้แก่ (1) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2564 (2) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 (2) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2564 และ และในอนาคตตั้งเป้าฝึกอบรมทั่วประเทศต่อไป คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.dsd.go.th หรือ www.facebook.com/dsdgothai และโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

“ความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากเป็นการผลิตแรงงานที่มีทักษะแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวสู่โลกอนาคต ส่งเสริมให้แรงงานมี Future Skill เพื่อรองรับ Future Work ที่มีการนำระบบ IOT และหุ่นยนต์มาใช้ในในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคธุรกิจและบริการต่อไป”อธิบดีกพร. กล่าว

ด้านนายกฤษดา อัครพัทธยากุล กรรมการผู้จัดการบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตก้าวเข้าสู่ยุคแห่งระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีอัจฉริยะ มีการนำรถขนส่งอัตโนมัติแบบมีอุปกรณ์นำร่อง (Automatic Guided Vehicles : AGV) และหุ่นยนต์อัตโนมัติมาใช้ในการลำเลียงสินค้าในโรงงานและคลังสินค้ามากขึ้น จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานให้มีทักษะฝีมือ สามารถใช้เครื่องมืออัตโนมัติในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสองหน่วยงานจึงร่วมมือกันพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือสูงขึ้น รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานอีกด้วย