ก.แรงงาน เปิดฝึกอบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 22 ปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี

ก.แรงงาน ฝึกอบรมข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 22 มีผู้เข้าอบรมทั้งส่วนกลางและภูมิภาครวม 93  คน โดยผู้บริหารระดับสูงพบปะและให้โอวาท ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ดูแลประชาชน รักษาสุขภาพให้แข็งแรง รู้จักอดออม มีจิตบริการ เรียนรู้กฎระเบียบ เขียนหนังสือราชการได้ พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา พร้อมปรับตัวให้สามารถอยู่กับผู้อื่นได้

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 พล.ต.อ.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้พบปะและกล่าวให้โอวาทข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 22 ของกระทรวงแรงงาน โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 22 ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยได้มอบโอวาทให้แก่ข้าราชการใหม่ทั้งในเรื่องบทบาทหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีการทำงานของทุกหน่วยงานที่มีความคาบเกี่ยวและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันได้ โดยได้ฝากให้ทุกคนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ดูแลทุกข์สุขของประชาชน ทำหน้าที่ด้วยความสมบูรณ์แบบโดยพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

นอกจากนี้ นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน ยังได้พบปะพูดคุยและกล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 22 โดยได้ฝากให้รักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อให้สามารถปฏิบัติราชการได้จนเกษียณอายุ รู้จักวางแผนทางการเงิน อดออม คิดบวกมีเหตุผล เข้าใจธรรมชาติของเพื่อนร่วมงานและประชาชนที่ขอรับความช่วยเหลือ มีจิตบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและหน่วยงาน เรียนรู้กฎระเบียบและเขียนหนังสือราชการได้ ตลอดจนการปรับตัวเพื่อให้เข้าสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

สำหรับการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 22 ซึ่งเป็นข้าราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคจำนวนทั้งสิ้น 93 คน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 16 คน สำนักงานรัฐมนตรี 2 คน กรมการจัดหางาน 10 คน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 32 คน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 คน และสำนักงานประกันสังคม 15 คน เนื้อหาการฝึกอบรมประกอบด้วย 4 ชุดกิจกรรม ได้แก่ 1) ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี ประโยชน์ของแผ่นดินและบทบาทหน้าที่ จิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดีมีคุณธรรม เป็นการเรียนรู้เรื่องการครองตน ครองคน ครองงาน สำหรับการเป็นข้าราชการที่ดีมีคุณธรรม จากประสบการณ์ของผู้นำข้าราชการซึ่งเป็นบริหารระดับสูงของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 2) ความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ และการสร้างทีมงานเป็นการเรียนรู้หลักการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับข้าราชการยุคใหม่ และกิจกรรมการสร้างทีมงานเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองและสร้างเครือข่ายในการทำงานที่มีคุณภาพ 3) ความรู้และทักษะเพื่อการดำรงตนอย่างสมดุลในทศวรรษที่ 21 เป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายในการดูแลสุขภาพที่ดี และการศึกษาดูงานตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช้สำหรับการดำรงตนอย่างสมดุล 4) การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เป็นการเรียนรู้ด้วยการบรรยายในหัวข้อ ข้าราชการไทยในยุค 4.0 เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เกิดความยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แนวคิดไทยนิยมยั่งยืน และ Big Data อีกด้วย

————————————
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/ชาญชัย ชาวหนองเพียร – ภาพ/21 มกราคม 2562