อธิบดีกรมชลฯ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ อ.ภูเรือ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

วันที่(21 มกราคม 2562) ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอภูเรือ ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอภูเรือ ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านการผลิตสินค้าด้านการเกษตรในปัจจุบัน และเข้าใจถึงความต้องการของเกษตรกร เนื่องจากตลาดโลกมีการแข่งขันด้านราคาสินค้าด้านการเกษตรค่อนข้างสูง รวมถึงกลไกการค้าที่มุ่งเน้นคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร ตั้งแต่การผลิตที่ต้นทางถึงปลายทาง พี่น้องเกษตรกรจำเป็นต้องมีข้อมูลและความรู้ในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงได้สร้างกลไกการถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นให้เกษตรกร โดยผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือที่เรียกกันว่า ศพก. และเครือข่าย เพื่อให้หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ร่วมกันนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาถ่ายทอดให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่

สำหรับการดำเนินการของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นกลไกสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และให้ความรู้แก่พี่น้องเกษตรกรที่หน่วยงานภาคี ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จะต้องร่วมกันดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมาย ทันต่อสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ในขณะเดียวกันพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ยังมีการผลิตและการจำหน่ายสินค้าเกษตรตลอดจนโอกาสการเข้าถึงข้อมูลแหล่งทุนทรัพยากรและการตลาดได้น้อย อีกทั้งยังมีการทำการเกษตรในลักษณะต่างคนต่างทำขาดการรวมกลุ่มการผลิต จึงทำให้ยากต่อการจัดการผลผลิต และยังผลิตสินค้าเกษตรใหม่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอีกด้วย

“กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จะเป็นแหล่งความรู้ที่เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในส่วนของตนเองและทำให้การผลิตในฤดูกาลใหม่นี้เป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญหวังว่าพี่น้องเกษตรกรจะได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่มายึดถือปฏิบัติและขยายผลซึ่งจะทำให้พี่น้องเกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน” อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวในที่สุด