ผู้ประกันตนพอใจใช้สิทธิทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายปี 61 กว่า 2.4 ล้านครั้ง ประกันสังคมจ่ายไปแล้วกว่า 1.6 พันล้านบาท

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการดำเนินงาน ตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน ด้านสิทธิประโยชน์ของสำนักงานประกันสังคมในกรณีทันตกรรมให้กับผู้ประกันตนซึ่งได้พัฒนาระบบบริหารจัดการตามโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้านทันตกรรม โดยไม่ต้องสำรองจ่ายประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ  มีผู้ประกันตนมาใช้บริการระบบทันตกรรมประกันสังคมแบบ“ไม่ต้องสำรองจ่าย” โดยในปี 2561 ที่ผ่านมามียอดแล้วกว่า.2,429,129 ครั้ง สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนไปแล้ว 1,649,587,402.93 พันล้านบาท  ในขณะที่มีสถานพยาบาลเอกชน/คลินิกเอกชน เข้าร่วมให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่ายแล้วขณะนี้ จำนวน 1,800 แห่ง  ทั่วประเทศ รวมถึงสถานพยาบาลรัฐกว่า 19,000 แห่งทั่วประเทศ ย้ำ ผู้ประกันตนโปรดสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ ที่ระบุว่าสถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย โดยผู้ประกันตนใช้สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมในอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด โดยไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี ส่วนในกรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการกรณีทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ไม่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่าย  ผู้ประกันตนสามารถนำหลักฐาน ประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์  พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนมายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนได้ภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการ  หากผู้ประกันตนมีปัญหาข้อสงสัยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ  หรือที่ศูนย์บริการสายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

————————————————-

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน