วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล จับมือ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต เปิดห้องเรียนอาชีพ สู่อนาคตที่ยั่งยืน

นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล พร้อมด้วยนายเฉลิมพล พันธ์บัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต รับ-มอบป้าย ห้องเรียนอาชีพเชื่อมโยงการศึกษา สู่อนาคตที่ยั่งยืน พร้อมทั้งจัดนิทรรศการแสดงผลงานในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น โดยมีนายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต จ.นนทบุรี

นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี เปิดเผยว่า วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ได้จัดทำห้องเรียนอาชีพ โดยร่วมกับ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต โรงเรียนบ้านคลองโยง โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ และโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น อาทิ วิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชาอาหารและโภชนาการ วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ให้กับนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในโรงเรียนดังกล่าว เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในการเรียนรู้ สร้างเสริมทักษะอาชีพ เป็นแนวทางให้ผู้เรียนเห็นรูปแบบการเรียนในสายอาชีพ และสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อการศึกษาต่อ หรือนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้

ด้านนายเฉลิมพล พันธ์บัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ และสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่ ชุมชน สถานประกอบการ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต จึงได้ร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ในการพัฒนาความรู้ ทักษะฝีมือ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถต่าง ๆ ด้านวิชาชีพเสริมให้กับผู้เรียน เพื่อให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป