รมว.พม. เปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม ตามโครงการแผ่นดินเดียวกัน ปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ เม.ย.๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงแรม ปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กทม. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม ตามโครงการแผ่นดินเดียวกัน ปี ๒๕๖๑ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนเด็ก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันท่ามกลางวัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง ตลอดจนเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ พัฒนาทักษะใหม่ ๆ ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนให้มีการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน จะส่งผลดีต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย เด็กชาย – หญิง อายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี จาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี สตูล ยะลา และสงขลา จังหวัดละ ๑๕ คน รวมจำนวน ๗๕ คน เด็กและครอบครัวรับรองจากตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จำนวน ๗๕ ครอบครัว ผู้ดูแลเด็กจากบ้านพักเด็กและครอบครัว ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้นำชุมชน และเครือข่ายในระดับพื้นที่ รวมทั้งสิ้น ๓๐๐ คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพฯ และ จังหวัดลพบุรี