อ.อ.ป. ช่วยช้าง “วิ่ง เคียงคู่ช้าง ฮาล์ฟมาราธอน 2018 – Share for Chang 2018”

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 น.สพ.ทวีโภค อังควานิช ผู้จัดการ ส่วนอนุรักษ์ช้างลำปาง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) รับมอบเงินบริจาค จำนวน 150,000 บาท จากการจัดกิจกรรม “วิ่ง เคียงคู่ช้าง ฮาล์ฟมาราธอน 2018 – Share for Chang 2018” โดยมี นางสาวมาลาตี จันทรเมธากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสซีส อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงิน เพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการดูแล รักษา ช้างป่วย ที่เข้ารับการรักษา ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง