กระทรวงแรงงาน คิกออฟช่วย SME ปั้นแรงงานคุณภาพ ปี 62 ตั้งเป้ากว่า 15,000 คน

วันที่ 21 มกราคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอร์รัล กรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวหลังจากเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้จัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ 20 ปี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งในเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และอุตสาหกรรม พร้อมพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มุ่งสู่ Thailand 4.0 กระทรวงแรงงานจึงได้กำหนดนโยบายแร่งด่วนในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) รองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC เขตเศรษฐกิจพิเศษ และทั่วประเทศ โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายสถานประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีจำนวนมากกว่า 3 ล้านแห่ง ครอบคลุมการจ้างงาน มากกว่า 11 ล้านคน มูลค่าทางเศรษฐกิจรวมมากกว่า 5 ล้านล้านบาท

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับโครงการนี้เป็นการทำงานเชิงรุกในการเข้าหาสถานประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบกิจการ และพัฒนาทักษะพนักงานในสถานประกอบกิจการ ในการสร้างจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เข้าใจถึงความสูญเสียที่แฝงอยู่ในกระบวนการทำงานและดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงได้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง สามารถนำแนวทางไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ลดการสูญเสียในวงจรการผลิต/บริการได้อย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาพัฒนาศักยภาพพนักงานในสถานประกอบและผู้ประกอบกิจการ จำนวน 85,482 คน คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 5 ล้านล้านบาท สร้างความมั่นคงให้กับสถานประกอบกิจการ 1,103 แห่ง สำหรับในปี 2562 วางเป้าหมายให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการ 228 แห่ง ระยะการให้คำปรึกษา 210 วัน/แห่ง และพัฒนาศักยภาพแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) จำนวน 15,420 คน

“การดำเนินโครงการดังกล่าว มิได้คาดหวังเชิงปริมาณหรือเพียงเชิงตัวเลขเท่านั้น หากแต่ยังคำนึงถึงความมั่งคงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาความคิดเชิงระบบ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เมื่อสถานประกอบกิจการและพนักงานในกลุ่ม SME วิสาหกิจชุมชน OTOP ได้รับการพัฒนา จะส่งผลดีในการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0 ต่อไป” รมว.แรงงาน กล่าวทิ้งท้าย