SACICT เยี่ยมเยียนถิ่นครู รับรู้ปัญหา ศึกษาหัตถศิลป์ชนเผ่า

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ท่านผู้อำนวยการ อัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ หรือ SACICT นำคณะเยี่ยมเยียน บ้านครูสุขาวดี ติยะธะ ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี พ.ศ. 2557 ประเภทงานผ้าทอ-ไทลื้อ หาดบ้าย จ. เชียงราย

ครูสุขาวดี ติยะธะ ถือเป็นกำลังสำคัญในการเป็นผู้นำคนแรกๆ ที่ก่อตั้ง “กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านหาดบ้าย” ที่ชุมชนบ้านหาดบ้าย อำเภอเชียงของ จังวัดเชียงราย เมื่อหลายสิบปีก่อน และยังคงรักษากรรมวิธีการทอผ้าตามแบบวัฒนธรรมของชาวไทลื้อมาจนปัจจุบัน รวมทั้งพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผ้าซิ่น เสื้อปั๊ด ผ้าปูโต๊ะ กระเป๋าย่ามเป็นต้น

กลุ่มชุมชนทอผ้าไทลื้อ บ้านหาดบ้าย ปัจจุบันมีสมาชิกช่างทอ ประมาณ 60 คน ยังคงอนุรักษ์การทอผ้าตามแบบของชาวไทลื้ออย่างเข้มแข็ง ผ้าทอไทลื้อที่บ้านหาดบ้ายนี้ ถือเป็นผ้าทอไทลื้อที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทั้งลวดลาย ความละเอียด และการให้สีสัน ครูสุขาวดี ถือได้ว่าเป็นผู้นำกลุ่มที่ยังคงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์รูปแบบ “ผ้าซิ่นไทลื้อ” บ้านหาดบ้ายดั้งเดิม โดยยังทอผ้าซิ่นในโครงสร้าง รูปแบบ วัสดุ เทคนิค และสีแบบดั้งเดิมตามจารีตไทลื้อของกลุ่มตน ใช้เทคนิคการจก ลวดลายที่ยังคงลวดลายรูปแบบดั้งเดิม เช่น ลายหน่วย ลายกาบ ลายดอกจาย ลายดอกบ่าง ลายดอกตั้งกลาง และลายดอกหับ รวมไปถึงลายสัตว์ มีสีสันสดใส โดยนิยมใช้สีสันที่ตัดกันไปมา ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นเฉพาะตัวที่ทำให้ผ้าซิ่นไทลื้อบ้านหาดบ้าย มีความสวยงามและแตกต่างไปจากผ้าซิ่นไทลื้อของพื้นที่อื่น

ครูสุขาวดี มีการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานผ้าทอไทลื้อ บ้านหาดบ้าย จากเดิมใช้เส้นฝ้ายในการทอ ปัจจุบันมีการพัฒนามาใช้เส้นไหมทอเป็นผ้าซิ่นเพิ่มขึ้นด้วย เป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าแก่ผ้าไทลื้อได้มากขึ้น และถ่ายทอดไปยังคนรุ่นใหม่เพื่อรักษาไว้มิให้สูญหาย