สบพ. จัดพิธีประดับเครื่องหมายนักบินพลเรือนแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร AP 105-111 และ HP 49

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายนักบินพลเรือนกิตติมศักดิ์และมอบเกียรติบัตร และประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินและ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร AP 105-111 และ HP 49 รวมทั้งสิ้น 185 คน โดยมีพลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ประธานกรรมการ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) และพลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ. พร้อมคณะผู้บริหาร สบพ. ให้การต้อนรับ และมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธี ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ประดับเครื่องหมายนักบินพลเรือนกิตติมศักดิ์และมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำสนับสนุน และทำคุณประโยชน์ให้แก่ สบพ. จำนวน 25 คน อาทิ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเกี่ยวข้องในฐานะที่ สบพ เป็นสถาบันสมทบ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม คณะกรรมการบริหาร สบพ. และนางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ด้านที่ราชพัสดุ เป็นต้พร้อมกันนี้ในวันดังกล่าว ได้มีการจัดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินและ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่อไปนี้

– หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบินรุ่นที่ 105-111 รวม 152 คน แบ่งเป็นทุนจากจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 42 คน ทุนจาก บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด จำนวน 16 คน ทุนกองบินตำรวจ จำนวน 4 คน ทุนจากบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) 1 คน และทุนส่วนตัว จำนวน 89 คน

– หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เฮลิคอปเตอร์ รุ่นที่ 49 รวม 7 คน แบ่งเป็นทุนจากกองบินตำรวจ จำนวน 3 คน ทุนจากกองทัพเรือ จำนวน 3 คน และทุนรัฐบาลไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ตามแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – ภูฏาน จำนวน 1 คน

พร้อมกันนี้ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ศิษย์การบินดีเด่น และได้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทแก่นักบินผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนพัฒนาตนเองให้เป็นนักบินที่มีคุณภาพ มีวินัย และสำนึกถึงความปลอดภัยในการทำการบินเป็นสำคัญ ซึ่งนักบินใหม่ที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้ จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคต่อไป

สำหรับพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบิน เป็นพิธีอันทรงเกียรติที่ สบพ. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามารับการศึกษา ฝึกอบรมจนสำเร็จหลักสูตรการศึกษาตามมาตรฐานสากลโดยสามารถนำไปประกอบอาชีพอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติสืบไป