ไทย-เมียนมา ประชุมระดับวิชาการ มุ่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน และคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงาน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน นำคณะผู้แทนไทยประชุมระดับวิชาการเมียนมา-ไทย ร่วมกับ นายอู วิน เชน (U Win Shein) อธิบดีกรมแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมืองและประชากรสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยภายหลังการประชุมระดับวิชาการเมียนมา-ไทย ร่วมกับ นายอู วิน เชน อธิบดีกรมแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมืองและประชากรสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็นที่สำคัญของฝ่ายไทย เช่น 1.การจัดส่งแรงงานประมงเข้ามาทำงานตาม MOU 2. การจ้างงานระยะสั้น 3. การตรวจสุขภาพจากประเทศต้นทาง 4. การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของแรงงาน 5. การจัดเตรียมแรงงานเมียนมาเพื่อให้นายจ้างไทยได้คัดเลือก ขณะที่ฝ่ายเมียนมา มีประเด็นการหารือที่สำคัญ เช่น 1.จัดตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว (The Temporary Data Collection Center) 2. การจัดส่งแรงงานเมียนมาเข้ามาในประเทศไทยตาม MOU โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้ามาทำงานในกิจการประมง 3. มาตรการคุ้มครองสิทธิให้กับแรงงานเมียนมาที่ทำงานประเทศไทย นอกจากนั้น ยังมีประเด็นอื่นๆ เช่น การขึ้นบัญชีดำ (Black List) บริษัทจัดหางานนายจ้างและตัวแทนนายจ้างของทางการเมียนมา การกำหนดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนในการนำเข้าแรงงานตาม MOU เป็นต้น

นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวอีกว่า การประชุมหารือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายหวังว่า จะได้ร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศไทยการคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงาน การเข้าถึงช่องทางการร้องทุกข์/ร้องเรียน รวมทั้งการเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยถูกกฎหมายตาม MOU ด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งจะเป็นแบบอย่างและประโยชน์ต่อนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานเมียนมาต่อไป