ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม จัดอบรมหลักสูตร การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไก่งวง

วันที่ 17 – 18 มกราคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ได้จัดอบรมหลักสูตร การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไก่งวง ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็ง ให้กับภาคการเกษตร งบพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่น 2 จัดอบรมที่ศูนย์ฯ ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โดยได้อบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่งวง และภาคปฏิบัติ โดยมีเมนูการแปรรูปสาธิต ได้แก่ ไก่งวงรมควัน ไก่งวงเส้น ไส้อั่วไก่งวง ไส้กรอกไก่งวง และ ไก่งวงตุ๋นยาจีน มีผู้รับการอบรมฯ จำนวน 35 ราย โดยเป็นเกษตรกรกลุ่มแปรรูปในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นแนวทางในการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่งวง ในพื้นที่ ต่อไป