การสร้างอ่างเก็บน้ำนฤบิดินทรจินดา สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้าน

Featured Video Play Icon

อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือเขื่อนห้วยโสมง จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการแก้ไขและบรรเทาความทุกข์ร้อนเรื่องน้ำของคนไทย จากแนวพระราชดำริที่พระราชทานไว้ ซึ่งโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ที่สร้างคุณประโยชน์มากมายทั้งในการอุปโภคบริโภค ป้องกันอุทกภัย รักษาระบบนิเวศ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และยังเป็นแหล่งประมงน้ำจืดขนาดใหญ่ ที่สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ในเรื่องของการประมงน้ำจืด เนื่องจากกรมชลประทานได้กักเก็บน้ำไว้ที่อ่างแห่งนี้ ภายในอ่างเก็บน้ำอุดมไปด้วยพันธุ์ปลาธรรมชาตินานาชนิด หลากหลายสายพันธุ์ ตั้งแต่ปลาเล็กปลาซิวปลาสร้อยจนถึงปลาขนาดใหญ่อย่างปลาบึก ปัจจุบันนี้ในอ่างปริมาณปลาค่อนข้างมาก เนื่องจากปัจจุบันกรมชลประธานและกรมประมงได้มีการเพาะพันธุ์ปลา แล้วปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ ซึ่งชาวบ้านเดิมทีมีอาชีพเป็นเกษตรกร ภายหลังมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ จึงต้องอพยพออกจากบริเวณนี้ ชาวบ้านบางคนก็ยังยึดอาชีพในการเป็นประมง จับปลาสร้างรายได้อย่างมากให้กับเกษตรกรและชาวประมง นอกจากนี้แล้วยังมีการแปรรูปปลาสด เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับปลา ถือว่าเป็นการสร้างรายได้อย่างมากให้แก่ชาวบ้าน

ในส่วนของทางด้านการเกษตร กรมชลประทานมีแผนส่งเสริมพัฒนาการเกษตรให้แก่เกษตรกร อทิเช่น มีแปลงสาธิต มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผลไม้ ปลูกพืชเศรษฐกิจแทนพืชเดิมแต่ก่อนอย่างมันสำปะหลัง ยางพารา ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ได้แก่พวกทุเรียน แล้วก็ผลไม้ต่างๆ ส่งเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร