“ ด่านฯนราธิวาส จับกุมผู้ลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกมีชีวิต”

วันที่ 18 มกราคม 2562 นายสัตวแพทย์ต้นพงศ์ คำพลงาม หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ให้เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ปฏิบัติงานเพิ่มความเข้มงวดในการสอดส่องดูแลพื้นที่รับผิดชอบของด่านกักกันสัตว์นราธิวาส เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ที่ขนส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ได้เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบตามสถานีขนส่งสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบ และในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ด่านนกักกันสัตว์นราธิวาส ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พบรถขนส่งสาธารณะต้นทางกรุงเทพฯ ปลายทางสุไหงโก-ลก บรรทุกสัตว์ปีกมีชีวิต เป็นไก่พื้นเมือง จำนวน 13 ตัว โดยไม่มีผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของ ซึ่งสัตว์ปีกดังกล่าวเคลื่อนย้ายโดยไม่มีใบอนุญาต ซึ่งมีความผิดตามมตรา34 ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจำท้องที่ต้นทาง บทลงโทษตามมาตรา71 จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยึดของกลาง และลงบันทึกประจำวัน ณ สถานีตำรวจเมืองปัตตานี ทั้งนี้ ของกลางดังกล่าว เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส จะดำเนินการตามระเบียบกรมปศุสัตว์ต่อไป