ดย.พม. เปิดเวทีกิจกรรมเชิงจิตอาสา พัฒนาสภาเด็กและเยาวชน จ.อยุธยา “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์”

รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ มีวินัย มีความสามารถในการเรียนรู้ทักษะ ในปี 2560 ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยได้ปรับแก้ไขเพิ่มเติมให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรุงเทพมหานครส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล สภาเด็กและเยาวชนเขต สภาเด็กและเยาวชนอำเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 8,780 แห่ง

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า) ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ @จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)ร่ วมเป็นเกียรติในงาน มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานถนนเด็กเดินฯ โดยคณะผู้บริหารกรม ดย. ทีม one home จ.พระนครศรีอยุธยา สภาเด็กและเยาวชนจ.พระนครศรีอยุธยา และตัวแทนเด็กและเยาวชนจ.พระนครศรีอยุธยา กิจกรรมแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน ได้แก่ อยุธยาเมืองงาน รำกลองยาว อยุธยาทิพนารี อยุธยามรดกโลก หัตถศิลป์ถิ่นกรุงศรี กินรีร่อน โขนสด ตอน ศึกไมยราพ และมินิคอนเสิร์ต บิว เจตวัฒน์ รักยุติธรรม จากเวที ลา แบนดา ไทยแลนด์ 2 การแสดงนิทรรศการแสดงผลงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนโดยกลุ่มเด็กและเยาวชน (โอท็อป)

ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ส่งเสริมความรู้ พัฒนาศักยภาพ และสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนให้กับสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ สามารถดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมสร้างสรรค์ เชิงจิตอาสาเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ชุมชน และสังคม ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกระดับ จำนวนทั้งสิ้น 8,780 แห่ง เป็นสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล จำนวน 7,774 แห่ง สภาเด็กและเยาวชนอำเภอ จำนวน 878 แห่ง สภาเด็กและเยาวชนเขต จำนวน 50 แห่ง สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจำนวน 76 แห่ง สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยจำนวน 1 แห่ง ซึ่งในปีนี้จะเน้นให้สภาเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมถนนเด็กเดิน เพื่อนำเสนอผลงาน ให้สาธารณะชนได้รับทราบ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การยุติความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ การติดตามดูแลครอบครัวที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และสื่อสร้างสรรค์ โดยจัดขึ้นครั้งแรกที่จ.นครพนม ณ บริเวณลานกันเกรา อ.นครพนม จ.นครพนม เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 61 ที่ผ่านมา จ.พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่สอง ต่อด้วย จ.หนองคาย ในวันที่ 19 ม.ค. 62 จ.สกลนคร ในวันที่ 26 ม.ค.62 และ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 1 ก.พ.62 ตามลำดับ กิจกรรมถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้มีเวทีสร้างสรรค์แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีพลังกาย พลังใจ และพลังสติปัญญาในการขับเคลื่อนงานทั้งด้านการพัฒนา การส่งเสริมและการคุ้มครองเด็กและเยาวชนสู่สังคมที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

…………………………………………………………….