การจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานประกันสังคม

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมว่า ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสำนักงานประกันสังคมได้วางระบบให้เจ้าหน้าที่ดำเนินเรื่องให้ผู้ร้องได้รับสิทธิอันพึงมีพึงได้โดยด่วนภายใน 7 วัน แต่หากเป็นเรื่องที่ซับซ้อน สำนักงานประกันสังคมสามารถดำเนินการตอบกลับภายใน 25 วัน ซึ่งช่องทางร้องเรียนผู้ประกันตนสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก  โดยยื่นร้องเรียนด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง  เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เว็บไซต์กระทรวงแรงงานwww.mol.go.th หรือที่เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ www.1111.go.th เป็นต้น  สำหรับในปี 2561 (มกราคม 2561 – ธันวาคม 2561) ที่ผ่านมา มีนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้เกี่ยวข้อง ในระบบประกันสังคมยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาในระบบจำนวนทั้งสิ้น 4,966 เรื่องสำนักงานประกันสังคมสามารถแก้ไขปัญหาผู้ประกันตนได้จำนวน 4,589 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.41% และอยู่ระหว่างดำเนินการ 377 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.59% ในส่วนของช่องทางที่ผู้ประกันตนร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ ช่องทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน และเว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี  จำนวน 2,851 เรื่อง รองลงมาได้แก่การร้องเรียนด้วยตนเอง จำนวน 1,359 เรื่อง และท้ายสุดร้องเรียนผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 จำนวน 698 เรื่อง แยกเป็นประเด็นที่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ร้องเรียนมากที่สุดคือ 1.ร้องเรียนสถานประกอบการ จำนวน 2,341 ราย 2.ร้องเรียนสถานพยาบาล จำนวน 798 ราย 3.ร้องเรียนการให้บริการเจ้าหน้าที่ จำนวน 640 ราย

                   เลขาธิการ สปส. กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานประกันสังคมมีความมุ่งมั่นขจัดปัญหาข้อร้องเรียนให้ผู้ประกันตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมนำปัญหามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการที่ดี รวมถึงสิทธิประโยชน์อันพึ่งมีพึ่งได้ของผู้ประกันตน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมที่พร้อมดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ

————————————————-

ศูนย์สารนิเทศ  สำนักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงาน

สายด่วนประกันสังคม โทร. 1506