พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช หนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น. นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวัง และสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัดประกอบอาชีพที่สุจริตและไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำ รณรงค์สร้างการรับรู้การยอมรับการคืนคนดีสู่สังคม และเพื่อให้ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบสามารถหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 15 คน โดยมี นางสาวนวภัทร หอมหวล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางศรัณย์นัทธ์ อมรกล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิชาการผู้รับผิดชอบงาน ตลอดจนนักวิชาการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาทอน หมู่ที่ 10 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย

1) ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง

2) ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3) แนวทางการตัดสินใจเลือกอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยให้กลุ่มเป้าหมายเลือกอาชีพตามทักษะและความต้องการของตนเอง และให้มีการวิเคราะห์อาชีพที่กลุ่มเป้าหมายต้องการประกอบอาชีพ ปัจจัยความสำเร็จในการประกอบอาชีพ เพื่อให้เข้าใจแนวโน้มความสำเร็จจากการประกอบอาชีพ โอกาสทางการตลาด และการพัฒนาต่อยอดขยายผล เพื่อให้การประกอบอาชีพดังกล่าวประสบความสำเร็จ เกิดรายได้และยั่งยืน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เสนอฐานเรียนรู้จากความสนใจ จำนวน 4 ฐาน

4) ศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านนาทอน กลุ่มเพาะพันธุ์ทุเรียน กลุ่มสบู่เปลือกมังคุดและกลุ่มแปรรูปปลา

นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การติดยาเสพติดให้โทษทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจของผู้เสพติดรวมทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ จากการที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกหน่วยงานจะต้องให้ความร่วมมือ ตลอดจนการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ กิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้นจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ที่ผ่านกระบวนการบำบัดรักษายาเสพติดแบบครบวงจร ได้มีแนวคิดในการบูรณาการตั้งแต่กระบวนการค้นหา การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ การติดตามและการให้ความช่วยเหลือภายหลังการบำบัดรักษาแก่ผู้ติดยาเสพติด

ทั้งนี้ โดยมุ่งหวังให้ผู้ติดยาที่ผ่านกระบวนการบำบัด เหล่านี้ ได้รับการดูแลและช่วยเหลือให้สามารถดำรงชีวิตของตนเองได้อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก โดยการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะเครือข่าย ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด เป็นโครงการที่ช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เยาวชนมีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ และเสริมสร้างโอกาสที่ดีในการดำเนินชีวิต ขอให้เยาวชนทุกคนตั้งใจรับความรู้จากวิทยากร และคัดเลือกอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

#กองทุนแม่ของแผ่นดิน
#แก้ไขปัญหายาเสพติด
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม เราชาวนคร คือ อารยชน มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนคร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good
สถานีข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน