รายการ Vision Plus ตอนภารกิจการให้บริการสวัสดิการสังคม

Featured Video Play Icon

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับ การให้บริการสวัสดิการสังคม การสงเคราะห์ แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้ประสบปัญหาในสังคม รวมถึงการสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการให้กับสังคม อีกทั้งการส่งเสริม สนับสนุนให้กับชุมชนท้องถิ่นจัดสวัสดิการให้กับสังคม ซึ่งจะเห็นได้ว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กำลังผลักดันให้เกิดการสวัสดิการให้แข็งแรง ซึ่งจะเป็นสวัสดิการที่ให้เปล่า แต่สร้างมูลค่าเพิ่มได้ โดยประชาชนมีส่วนร่วม ในการสร้างสวัสดิการที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถเพิ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี