พช.อยุธยา ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติพบปะและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดฯ พร้อมนี้ได้มอบหนังสือ ”บางเรื่องที่อยากเล่า ณ 2 บุรี 1 พระนคร” เขียนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสก่อนเกษียณอายุราชการ หาทุนให้กับศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา โดยมี นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดฯ นำคณะ รับมอบหนังสือและร่วมสนับสนุนศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา จำนวนเงิน 90,000 บาท

ต่อจากนั้น นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 7/2564 นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางประทีป ตัณฑะตะนัย ผู้อำนวยการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัดฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นิติกร และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมกิจกรรม

โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

1. การติดตามความคืบหน้าคดีอาญา จำนวน 5 ราย

2. การดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเดี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 4) และ เรื่อง การพักชำระหนี้ชั่วคราว (ฉบับที่ 3)

3. รายงานสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา และสมาชิกประเภทองค์กร

4. การบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ ดำเนินการเร่งรัดการติดตามหนี้ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

5. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องหลักเกณ์ วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้เงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

6. การขอยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามแผนลดมูลค่าหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าว :สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา